کارگاه آموزشی معاصر سازی سیره با محوریت حضرت زهرا(س)

کارگاه آموزشی معاصر سازی سیره با محوریت حضرت زهرا(س)


- اعطای گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان در کارگاه
- برای افرادی که فرزند به همراه دارند نیز مربی مهد در نظر گرفته شده است.
- مدت کارگاه: 8 ساعت
- زمان: دوشنبه 28 بهمن و 12 اسفند
- ساعت: 12-8
- مکان: مرکز تحقیقات زن و خانواده