دوره مجازي مباحث زن و خانواده (درسگفتار4 )

دوره مجازي مباحث زن و خانواده (درسگفتار4 )


دوره درسگفتار 4 تکرار مباحث دوره های پیشین درسگفتار است و برای افراد زیر در نظر گرفته شده است:

1) علاقه مندانی که در دوره های گذشته شرکت نداشته اند.
2) دانش پژوهانی که در دوره های قبلی ثبت نام نموده؛ اما دوره را تکمیل نکرده اند.