اولین همایش ایدۀ پژوهشی در مطالعات جنسیت و خانواده