ثبت نام سومین دوره گام نخست

ثبت نام سومین دوره گام نخست


1- لطفا از وارد کردن ایمیل های نامعبتر و تکراری در سامانه جدا بپرهیزید.
2- نام کاربری شما : کد ملی ( بدون صفر ابتدایی، برای کسانی که کد ملی هایشان با صفر شروع می شود و پسورد : شماره تماس ( بدون صفر ابتدایی)
3- بعد از تکمیل فرم ثبت نام برای اطلاع رسانی ها و مراحل دوره در گروه سومین دوره گام نخست که لینک آن در پیوست می باشد ؛ حتما عضو شوید. (09011067477).

https://eitaa.com/joinchat/3840737422C7cc1a47fab

4- دانش پژوه گرامی لطفا ﭘﻴﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، اﻃﻼﻋﻴﻪ و راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه عودت داده نمی شود.