دوره آموزشی تحولات قوانین خانواده و زنان پس از انقلاب و نقش آن در استحکام خانواده

دوره آموزشی تحولات قوانین خانواده و زنان پس از انقلاب و نقش آن در استحکام خانواده

نکته ها :
1- لطفا از وارد کردن ایمیل های نامعتبر و تکراری در سامانه جدا بپرهیزید.
2- نام کاربری شما : کد ملی ( بدون صفر ابتدایی، برای کسانی که کد ملی هایشان با صفر شروع می شود و کلمه عبور: شماره تماس ( بدون صفر ابتدایی)
3- بعد از تکمیل فرم ثبت نام برای اطلاع رسانی ها و مراحل دوره در گروه تحولات قوانین زن و خانواده که لینک آن در پیوست می باشد ؛ حتما عضو شوید. (09011067477)

https://eitaa.com/joinchat/1710162044C49a2c1c868

4- دانش پژوه گرامی لطفا ﭘﻴﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، اﻃﻼﻋﻴﻪ و راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه عودت داده نمی شود.