ثبت نام درسگفتار 2

ثبت نام درسگفتار 2

توضیحات:
الف: پرداخت مبلغ 30 هزار تومان جهت هزینه ثبت‌نام و صدور گواهی دوره برای دانش‌پژوهانی که در ترم اول حضور دارند و نیز کسانی که در دوره درس‌گفتار 1 حضور داشتند و دوره را به اتمام نرسانده‌اند
ب: پرداخت مبلغ 50 هزار تومان جهت هزینه خرید و ارسال پستی بسته آموزشی درس‌گفتار، هزینه ثبت‌نام وصدور گواهی دوره برای دانش‌پژوهانی که جدیداً به دوره ملحق می‌شوند.